Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Inmatriculari / radieri

 

Etapele înmatriculării vehiculelor

pentru completarea dosarului în cazul înmatriculării/transcrierii vehiculelor

1.Regia Autonomă „Registrul Auto Român – în vederea omologării/autentificării vehiculului/ITP – după caz;

2.Autoritatea Naţională a Vămilor – în cazul vehiculului importat din afara Uniunii Europene.

3.Obţinerea tipizatelor şi completarea acestora (cerere, fişă de înmatriculare, contract de vânzare-cumpărare)– în funcţie de operaţia solicitată;

4.Organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale (DITL) – pentru aplicarea vizei pe fişa de înmatriculare sau pentru obtinerea certificatului de atestare fiscala, care atestă luarea in evidenţă a vehicului pentru plata taxei asupra mijloacelor de transport;

5.Achitarea taxelor:

 • Autoritatea fiscală competentă - Trezorerie – timbrul de mediu pentru autovehiculele aflate la prima inmatriculare in Romania;
 • CEC/cu cardul la ghiseu(POS)- taxa certificat de înmatriculare, taxa autorizaţie de circulaţie provizorie;
 • primarie – taxa de înmatriculare,  taxa autorizare provizorie;

6.Societate de Asigurări – în vederea încheierii asigurării obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie;

7.fotocopierea documentelor originale – unde este cazul;

8.Depunerea dosarului la ghişeele serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din oraşele reşedinţă de judeţ /mun. Bucureşti.

 

Înmatricularea permanentă sau Înmatricularea temporară

(art.7 din Ordinul M.A.I. nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane ce poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal - altul decât dreptul de proprietate, proprietarul va menţiona explicit solicitarea în cerere, indicând şi datele acestei persoane (pe a doua fişă de înmatriculare);

b) fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementărilor legale - completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fişă de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

c) cartea de identitate a vehiculului, eliberata de R.A.R., original şi în copie;

d) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii,  original şi copie;

e) actul de identitate al solicitantului, original şi copie. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

g) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia;

h) dovada efectuării formalităţilor vamale de import definitiv sau temporar, în original sau copie legalizată a acesteia, doar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi remorcilor dobândite din afara comunităţii europene, în cazurile prevăzute de lege;

i) dovada plăţii timbrului de mediu, stabilită potrivit legii;

j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

k) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

l) certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu excepţia vehiculelor noi, a autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice;

m) procura specială, după caz.

Documentele originale prevăzute la lit. d) şi e) se restituie pe loc, după certificarea copiilor acestora.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

ATENTIE !

În cazul vehiculului de provenienţă străină care a fost anterior înmatriculat în alt stat şi care se înmatriculează pentru prima dată în România, solicitantul trebuie să prezinte, pe lângă documentele sus-menţionate şi toate documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea se reţin şi se arhivează la Serviciul Inmatriculări, fiind posibilă emiterea, la cerere, a unei dovezi de reţinere pentru a servi în faţa autorităţii străine la radiere.


Persoana juridică solicitantă a înmatriculării trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

 

 

 

 

Duplicat al certificatului de înmatriculare

- în cazul pierderii/furtului/deteriorării –
(art.13 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) cererea solicitantului;
b) cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
c) certificatul de înmatriculare deteriorat, după caz;
d) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-menţionate se solicită şi copia certificatului de înregistrare a societăţii, delegaţia şi actul de identitate delegat.

Documentul original prevăzut lit. e) se restituie pe loc, după confruntarea cu copia. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea duplicatului certificatului de înmatriculare al vehiculului.

Documentele se eliberează pentru:

 • persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
 • persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

 

În cazul pierderii, furtului, schimbării numelui sau deteriorării certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat să solicite autorităţii competente eliberarea unui nou certificat de înmatriculare sau de înregistrare, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, in termen de 30 de zile de la data declararii pierderii sau furtului, de la data schimbarii numelui ori de la data constatarii deteriorarii, dupa caz.

Proprietarul de autovehicul sau remorcă, cu domiciliul, sediul ori reşedinţa în România, este obligat:

   a) să declare autorităţii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de înmatriculare, în cel mult 48 de ore de la constatare;

   b) să depună imediat la autoritatea emitentă originalul certificatului de înmatriculare, dacă, după obţinerea duplicatului, a reintrat în posesia acestuia.

 

 

 

Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul

(art.8 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE:

a) fişa de înmatriculare a vehiculului - model tipizat stabilit conform reglementărilor legale - completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. În cazul înscrierii pe certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi o a doua fişă de înmatriculare completată cu datele acesteia. În cazul înmatriculării temporare pentru export, nu este necesară viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale. Viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale de pe fişa de înmatriculare se poate înlocui prin prezentarea Certificatului de atestare fiscală ;

b) cartea de identitate a vehiculului, eliberara de R.A.R. , în original şi în copie xerox;

c) documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie xerox;

d) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie xerox. În situaţia persoanelor juridice se vor prezenta alături actul de identitate al delegatului şi copia documentului ce atestă dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul;

e) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor şi remorcilor noi;

f) copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accident de circulaţie, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, încheiată pe numele noului proprietar;

g) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris (pe verso CI, în rubrica specială) transmiterea dreptului de proprietate;

h) plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;

i) dovada plăţii taxei de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

j) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);

k) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife) cu excepţia cazului în care acestea se păstrează pe vehicul de la vechiul proprietar;

l) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementările în vigoare;

m) procura specială, după caz.

n) În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, în cazul în care se solicită transcrierea dreptului de proprietate asupra unui vehicul rulat, solicitantul va trebui să prezinte unul din următoarele documente:

- dovada achitării timbrului de mediu pentru autovehicule stabilit potrivit legii (original şi copie) şi decizia de calcul eliberată de organul fiscal competent din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării;

- dovada că proprietarului plătitor al taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, al taxei pe poluare pentru autovehicule, al taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau al timbrului de mediu pentru autovehicule nu i s-a restituit cuantumul acesteia sau valoarea reziduală, documentul care evidenţiază această situaţie se eliberează de organul fiscal competent.

 

Documentele originale prevăzute lit. d) şi e) se restituie pe loc, după confruntarea copiilor cu acestea.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare al vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Certificatul de autenticitate prevăzut la litera “l”, nu se mai solicită în următoarele cazuri:

 • la terminarea contractului de leasing, atunci când emiterea unui nou certificat se efectuează pe numele utilizatorului, respectiv persoana care este deja înscrisă în vechiul certificat;
 • la preluarea contractului de leasing de către alt utilizator;

Persoana juridică solicitantă a transcrierii transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul trebuie să depună la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent, pe lângă documentele sus-menţionate şi acte care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, în copie.

Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

 

În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autorităţilor competente simultan cu menţionarea încetării calităţii de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operaţiuni şi emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.

 

 

Eliberarea unui nou certificat de înmatriculare

- ca urmare a modificării unor date înscrise în acesta -

(art.14 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

DOCUMENTE NECESARE :

a) cererea solicitantului;

b) cartea de identitate a vehiculului, cu modificările tehnice operate de Regia Autonomă “Registrul Auto Român” (original si copie) – daca modificările se referă la vehicul;

c) fişa de înmatriculare a vehiculului, vizată de organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale numai în cazul modificărilor ce se referă la schimbarea: domiciliului titularului, a reşedinţei cetăţenilor străini, a sediului în cadrul aceluiaşi judeţ, schimbarea motorului cu un altul de capacitate cilindrică diferită;

d) vechiul certificat de înmatriculare - original;

e) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – 37 lei;

f) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

Documentul original prevăzut lit. f) se restituie pe loc, după confruntarea copiei cu acesta. Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea noului certificat de înmatriculare a vehiculului.

În cazul solicitării atribuirii unui alt număr de înmatriculare, se vor depune în plus faţă de documentele sus-menţionate, plăcuţele cu vechiul număr de înmatriculare, dovada de plată a contravalorii celor noi şi, după caz, a tarifului legal de atribuire a unei combinaţii preferenţiale a numărului de înmatriculare.

În cazul în care proprietarul vehiculului intenţionează transferarea dreptului de proprietate a vehiculului şi optează pentru păstrarea combinaţiei numărului de înmatriculare, poate solicita atribuirea unui alt număr de înmatriculare cu depunerea documentelor sus-menţionate, dacă cererea pentru păstrarea combinaţiei şi cererea privind transcrierea transmiterii dreptului de proprietate nu sunt depuse concomitent la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent să înmatriculeze vehiculul. Proprietarul ce solicită păstrarea combinaţiei de număr de înmatriculare asigură şi păstrarea fizică a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Documentele se eliberează pentru:

 • persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
 • persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.

 

 

 

Autorizaţia de circulaţie provizorie

(art.15 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Până la înmatriculare, serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competente - autorizează provizoriu circulaţia autovehiculelor şi a remorcilor neînmatriculate, pentru o perioadă ce nu va depăşi 30 de zile, dar nu mai mult de data la care expiră asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

DOCUMENTE NECESARE:
a) cererea solicitantului;
b) dovada încheierii unei asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de autovehicule, în termenul de valabilitate a acesteia, pe numele solicitantului;
c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei – 9 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
d) copii ale documentelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra vehiculului;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie, sau, în cazul persoanei juridice, documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu – 40 lei (se achita la ghişeu);
g) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie – 13 lei (vezi şi secţiunea Taxe şi tarife);
h) copia declaraţiei vamale pentru vehiculele provenite din afara UE la care se solicită înmatricularea în România, cu excepţia primei autorizări.

Vehiculului căruia i s-a acordat autorizaţie de circulaţie provizorie - i se pot atribui succesiv, în aceleaşi condiţii, mai multe autorizaţii provizorii care nu pot cumula mai mult de 90 de zile.

Autorizaţia de circulaţie provizorie dă dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul României.

Autorizaţia de circulaţie provizorie şi plăcile aferente se eliberează pe loc la ghişeu.

AUTORIZAREA PROVIZORIE
de societăţile abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţile de leasing.

(art.17 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Autorizaţiile de circulaţie provizorie pot fi eliberate în alb societăţilor abilitate să comercializeze vehicule noi sau societăţilor de leasing care deţin spaţiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor şi au un volum mediu de vânzări de cel puţin 5 vehicule într-un interval de o lună.

Eliberarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie - se efectuează în baza următoarelor documente:
a) cererea solicitantului;
b) copii de pe facturile fiscale de vânzare şi jurnalul de vânzări al societăţii din care să rezulte că aceasta a comercializat un număr de vehicule care să justifice acordarea autorizaţiilor de circulaţie provizorie;
c) dovada plăţii taxei de autorizare provizorie a circulaţiei;
d) documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea, sediul şi reprezentantul legal, (în copie certificată conform cu originalul);
e) dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu număr provizoriu;
f) dovada plăţii contravalorii autorizaţiei de circulaţie provizorie.

Documentele sus-menţionate se prezintă anual, cu ocazia primei solicitări de eliberare a autorizaţiilor de circulaţie provizorie.

Persoanele juridice vor completa ulterior autorizaţiile pe numele propriu sau al clienţilor, numai pentru vehiculele noi, comercializate de acestea. Fiecare autorizaţie va fi însoţită de asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de autovehicule.

 

 

Radierea din circulaţie a vehiculelor

(art.24 şi 25 din Ordinul MAI nr.1501/2006)

Cazurile în care proprietarii sunt obligaţi să solicite radierea în termen de 30 de zile, sunt:

a) vehicul dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate în vederea dezmembrării;

b) scoaterea definitivă din România a vehiculului;

c) declararea furtului vehiculului;

Proprietarii de vehicule înmatriculate pot solicita şi radierea din circulaţie la cerere, făcând dovada deţinerii unui spatiu în vederea depozitarii acestuia. Această radiere nu permite şi scoaterea din evidenţa fiscală.

Documentele în baza cărora se poate solicita radierea vehiculelor sunt următoarele :

 • certificat de înmatriculare – original (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul certificatului de înmatriculare) ;
 • plăcuţe cu număr de înmatriculare (în cazul pierderii/furtului, declaraţia din care să rezulte pierderea sau furtul plăcilor cu număr de înmatriculare) ;
 • cartea de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993),
 • fişa de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală,
 • documente care atestă faptul că a intervenit una dintre următoarele situaţii (dezmembrare, export, furt, depozitare in spatiu propriu).
 • document de identitate (original si copie);
 • trei exemplare certificat de radiere completat.

În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice.

Certificatul de radiere se eliberează pe loc, la ghişeu.

Furnizarea unor noi plăcuţe cu numere de înmatriculare

reclamate ca fiind pierdute, furate sau deteriorate:

Comanda plăcuţei/plăcilor se solicită la ghişeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare a Vehiculelor, prezentând următoarele documente:

 • cererea solicitantului(reclamaţia de pierder/furt sau dovada din care să rezulte că plăcuţa a fost deteriorată);
 • documentul de identitate (original şi copie);
 • certificatul de înmatriculare (original şi copie);
 • cartea de identitate a vehiculului (original şi copie);
 • dovada de plată a contravalorii noilor plăcuţe cu numere de înmatriculare;

In cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele sus-mentionate se solicita:

 • procura specială autentificată sau delegaţia precum şi actul de identitate al persoanei delegate;
 • documente care să ateste dobandirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul(copie);

Contravaloarea plăcilor diferă în funcţie de tipul plăcuţei şi se achită direct la ghişee:

Placa tip A - 20 lei/buc. (autoturisme);

Placa tip B - 23 lei/buc. (alte categorii);

Placa tip C - 17 lei lei/buc. (motociclete);

Noile plăcuţe se eliberează pe baza prezentării documentului de identitate – persoane fizice/delegaţiei-persoane juridice şi a chitanţei de plată a contravalorii plăcilor. De asemenea, plăcile deteriorate se prezintă la ghişeu în vederea distrugerii acestora.

ELIBERARE DOCUMENTE :

Documentele se eliberează:

 • pentru persoane fizice (personal sau prin împuternicit prin procură notarială), în baza documentului de identitate;
 • pentru persoane juridice - delegaţie + act de identitate delegat.