Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Permise

                  PERMISE DE CONDUCERE

DOCUMENTE NECESARE PENTRU PRESCHIMBAREA UNUI NOU PERMIS DE CONDUCERE ROMANESC

Ordinul MAI nr.123/2013

• ATUNCI CAND TITULARUL SE PREZINTA PERSONAL LA GHISEU

b) Originalul si copia actului de identitate din care rezulta ca titularul are domiciliul sau resedinta in Romania;

c) Permisul de conducere a carui preschimbare se solicita, in original, daca acesta exista. Daca nu exista se completeaza corespunzator cererea( pierdut, furat, retinut):

d) Dovada platii contravalorii permisului de conducere( chitanta CEC in cuantum de 68 RON sau cu cardul la ghiseu)

e) Fisa medicala eliberata de o unitate sanitara autorizata, din care sa rezulte ca titularul este apt din punct de vedere medical sa conduca autovehicule din categoria pentru care solicita eliberarea permisului de conducere(daca solicitantul doreste o noua valabilitate administrativa sau documentul este expirat).

f) In cazul schimbarii numelui - documentul care atesta acest lucru, in original si copie(certificat de casatorie, hotarare judecatoreasca, etc.).

NOTA: Documentele pot fi depuse si la sediul altui serviciu public comunitar decat judetul unde titularul isi are domiciliul/resedinta iar acesta poate solicita eliberarea documentului la o alta adresa decat cea de domiciliu/resedinta

• ATUNCI CAND TITULARUL NU SE PREZINTA PERSONAL LA GHISEU SI INAINTEAZA DOCUMENTELE PRIN CORESPONDENTA

Cererea pentru eliberarea unui nou permis de conducere poate fi transmisa si prin corepondenta(posta, servicii de curierat, posta electronica) doar cu respectarea urmatoarelor conditii:

• permisul de conducere ce trebuie preschimbat este emis dupa data de 01.01. 2009

• se solicita eliberarea unui duplicat(permis de conducere care inlocuieste documentul pierdut, furat sau deteriorat ori in cazul schimbarii numelui titularului inainte de expirarea valabilitatii administrative)

• in cazul in care cererea a fost transmisa prin corespondenta, permisul de conducere se ridica de la serviciul public comuitar  mentionat de solicitant in cerere

• daca cererea a fost transmisa prin posta electronica, pentru ridicarea permisului de conducere, titularul va trebui sa depuna la sediul serviciului public comunitar documentele in original ale caror copii au fost inaintate

NOTA: In aceata situatie nu se elibereaza dovada de circulatie cu valabilitate

• ATUNCI CAND TITULARUL ESTE CETATEAN ROMAN CU DOMICILIUL SAU RESEDINTA IN ROMANIA SI SE AFLA TEMPORAR IN STRAINATATE

In aceasta situatie este necesara prezentarea in plus si a urmatoarelor documente:

- procura speciala, autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, ori daca a fost data in fata autoritatilor straine, sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961;

- actul de identitate al mandatarului in original si copie;

- cererea pentru eliberarea permisului de conducere se semneaza de titular in fata functionarului consular, care confirma acest lucru prin semnatura si stampila;

- fisa medicala va trebui sa indeplineasca conditiile de supralegalizare prevazute de lege sau sa aiba aplicata apostila conform Conventiei de la Haga.Documentul se prezinta in original insotit de traducerea legalizata de functionarul consular;

- doua fotografii de data recenta ale titularului, color, in format 35x38.5 mm, de data recenta din care una aplicata pe procura speciala eliberata mandatarului in coltul din dreapta sus(avand aplicat timbrul sec al misiunii diplomatice/oficiului consular), iar a doua pe cerere in spatiul anume destinat

PRESCHIMBAREA PERMISELOR DE CONDUCERE STRAINE CU DOCUMENTE SIMILARE ROMANESTI

Ordinul MAI nr.163/2011

DOCUMENTE NECESARE:

a) 1. permisul de conducere national eliberat de autoritatile statelor prevazute in anexele nr.1,2 si 3 ale Ordinului MAI nr.163/2011, in original, si traducerea legalizata in limba romana a acestuia(doar pentru statele din anexa nr.2 si anexa nr.3); sau
2. documentul care atesta pierderea, furtul sau lipsa justificata a permisului eliberat de autoritatile competente ale statelor prevazute in anexele nr.1,2 si 3 ale Ordinului MAI nr.163/2011, precum si traducerea legalizata in limba romana a acestuia;

b) documentul de identitate al solicitantului, precum si documentele care fac dovada domiciliului sau resedintei in Romania, in original si, respectiv, in copie;

c) cererea solicitantului, al carei model este prevazut in anexa nr. 4, completata lizibil, cu majuscule;

d) fisa medicala completata de o unitate de asistenta medicala ambulatorie de specialitate autorizata, incheiata cu concluzia "APT CONDUCATOR AUTO", cu precizarea categoriei/categoriilor pentru care solicitantul este apt de a conduce autovehicule, precum si a eventualelor restrictii medicale ce vor fi mentionate in permisul de conducere preschimbat;

e) dovada achitarii taxelor, prevazute de lege, aferente preschimbarii permisului de conducere( chitanta CEC in cuantum de 68 RON sau cu cardul la ghiseu)

NOTA:

• Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, chiar daca au fost eliberate de autoritatile statelor prevazute prevazute in anexele nr.1, 2 si 3 ale Ordinului MAI nr.163/2011, urmatoarele categorii de documente:
a) permisele de conducere internationale;
b) permisele de conducere pierdute sau furate ori a caror valabilitate a expirat, cu exceptia celor eliberate de autoritatile statelor membre
c) permisele de conducere care au fost anulate sau fac obiectul unor restrictii care nu corespund codurilor europene armonizate, unor suspendari ori retrageri intr-un alt stat;
d) permisele de conducere provizorii, temporare sau de elev conducator;
e) permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art.24 alin.6 din OUG195/2002 republicata, cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la art.116 alin.1 din ordonanta de urgenta.

• Nu se elibereaza dovada de circulatie cu drept de circulatie pentru permisele de conducere straine pierdute sau furate sau a caror valabilitate a expirat

 

EXAMINARE PENTRU OBTINEREA PERMISULUI DE CONDUCERE

Dosarul de examinare trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) Cererea-tip, semnata de candidat;

b) Fisa de scolarizare, emisa de scoala de conducatori auto in cadrul careia candidatul a absolvit cursurile de pregatire teoretica si practica;

c) Certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;

d) Copia actului de identitate valabil;

e) Dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere.

Candidatul al carui permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 114 alin. (1) si art. 115 alin. (1) din ordonanta de urgenta prezinta documentele prevazute la lit. a), c)-e) si trebuie sa faca dovada ca este apt din punct de vedere medical pentru conducerea autovehiculelor din grupa din care face parte categoria solicitata, printr-un document eliberat de o unitate de asistenta medicala autorizata, precum si faptul ca este apt din punct de vedere psihologic pentru a conduce autovehicule pe drumurile publice, printr-un document eliberat de un laborator de specialitate autorizat.

Candidatii cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care solicita examinarea pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1, trebuie sa prezinte, pe langa documentele prevazute de mai sus, declaratia autentificata de notarul public, prin care este exprimat acordul parintilor sau, dupa caz, al parintelui caruia minorul i-a fost incredintat prin hotarare judecatoreasca, al tutorelui, curatorului sau persoanei in ingrijirea ori supravegherea careia acesta se afla, pentru participarea la examinare.

In cazul in care se solicita obtinerea mai multor categorii, fiecare dosar intocmit pentru categoria solicitata suplimentar trebuie sa contina cate o fotocopie a certificatului de cazier judiciar.

Taxe prevazute la examinare :

a) Contravaloare permis conducere- 68 LEI - CEC

b) Taxa de examen :
• categoria A, A1, A2, AM, B, B1, BE - 6 LEI - Taxe si impozite
• categoria C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE - 28 LEI - Taxe si impozite

c) Taxa de redobandire PC - 84 LEI - Taxe si impozite

d) Taxa pentru a 4-a examinare - 84 LEI - Taxe si impozite