Instituția Prefectului Județul Giurgiu

Documente necesare pentru eliberarea pașaportului

1. PAŞAPORTUL SIMPLU ELECTRONIC

1.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru persoane majore

1) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;

2) chitanţa reprezentând costul paşaportului simplu electronic (258 lei costul paşaportului , se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

3) paşaportul anterior, dacă acesta există.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;

– nu se completează cerere, aceasta se emite automat, la ghişeu, odată cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facială (sunt exceptate de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale persoanele pentru care prelevarea amprentelor digitale este fizic imposibilă);

1.2.Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minori

1.2.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani

1) certificatul de naştere al minorului, in original;

2) documentele de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

3) hotararea judecatoreasca ramasa definitivă si irevocabilă în cazul în care minorul a fost incredinţat unuia dintre parinti, in original;

4) hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, in original;

5) actul de deces al unuia din parinti, acolo unde este cazul, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită, in original;

6) procura specială sau declaraţia privind acordul celuilat părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată in fata autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga sau supralegalizată şi tradusă la traducător autorizat;

7.) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu electronic (234 lei costul paşaportului ,  pt minorii care nu au implinit varsta de 12 ani; 258 lei costul paşaportului , pt minoriii care au implinit varsta de 12 ani; se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

NOTĂ:

– la depunerea documentelor, prezenta minorului este obligatorie;

– documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odatã cu depunerea documentelor;

– la depunerea cererii, minorului i se preiau impresiunile digitale si imaginea facială, minorii cu vârsta sub 12 ani sunt exceptati de la obligaţia de furnizare a impresiunilor digitale.

1.2.2. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu electronic pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

1) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, precum si cartea de identitate model nou (fara prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de nastere, în original;

2) declaratii de acord, hotărâre judecătorească sau act de stare civilă, după caz, astfel:

2.1.) declaraţie privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de ambii părinţi, in original; atunci când declaraţiile de acord se dau la ghiseu, este obligatorie prezenţa părinţilor, al unuia dintre pãrinţi sau al reprezentantului legal, şi documente de identitate ale acestora aflate în termen de valabilitate, în original;

2.2.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele sau reprezentantul legal căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, în original, însoţită de hotărârea instanţei, în original;

2.3.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte, chiar dacă nu există acordul celuilalt părinte, în original, însoţită de documentele emise de instituţia care organizează studiile sau concursul, documente emise ori avizate de o autoritate administrativă română cu competenţe în domeniu, sau, după caz, documente emise ori avizate de o autoritate medicală română, din care să rezulte perioada, respectiv statul/statele în care se vor defăşura studiile, concursurile oficiale sau tratamentul medical, în original;

2.4.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de părintele supravieţuitor, în original, însoţită de actul de deces al celuilalt părinte, în original;

2.5.) declaraţia privind acordul de eliberare a paşaportului pentru minor dată de un părinte şi hotărâre judecătorească prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, rămasă definitivă şi irevocabilă, în original;

2.6.) certificatul de căsătorie al minorului căsătorit în condiţiile legii, în original;

3) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu electronic (258 lei costul paşaportului ,  se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

4) paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTĂ: documentele se depun personal de către minor.

2. PAŞAPORTUL SIMPLU TEMPORAR

Paşaportul simplu temporar se eliberează în următoarele situaţii:

1) pentru persoanele care nu dispun de timpul necesar pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic;

2) în cazul în care titularul declarã în scris cã urmeazã sã cãlãtoreascã în state între care existã stare de beligeranţa ori conflict diplomatic şi are aplicatã în paşaportul simplu sau în paşaportul simplu electronic o stampilã ori o vizã eliberatã de statul cu care ţara în care cãlãtoreste se aflã în conflict;

3) când titularul deţine paşaport simplu sau paşaport simplu electronic care conţine vize valabile, dar ca urmare a epuizãrii filelor destinate aplicãrii acestora cãlãtoria în acel stat sau în alte state decât cele care au emis vizele nu mai este posibilã;

4) când titularul a depus paşaportul simplu sau paşaportul simplu electronic pentru obţinerea unor vize si trebuie sã cãlãtoreascã de urgenţa în strãinãtate;

5) când minorul urmeazã sã se deplaseze în strãinãtate pentru studii ori pentru a participa la concursuri oficiale sau pentru a urma un tratament medical fãrã de care viaţa ori sãnãtatea îi este pusã în pericol si nu existã timpul necesar pentru obţinerea acordului celuilalt pãrinte, situatii dovedite cu documente emise de institutiile abilitate;

6) pentru cetãţenii români aflaţi în strãinãtate care nu mai posedã documente de cãlãtorie valabile si care declarã cã este necesar sã îsi continue cãlãtoria în strãinãtate sau sã îsi reglementeze sederea pe teritoriul unui stat.

2.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru persoane majore

1) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie, trebuie însoţită de certificatul de nastere, în original;

2) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu temporar (96 lei costul paşaportului , se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

3) paşaportul anterior, dacã acesta existã.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;

– nu se completează cerere, aceasta se emite automat, la ghiseu, odată cu depunerea documentelor;

2.2. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minori

2.2.1. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani

1) certificatul de naştere al minorului, in original;

2) documentele de identitate ale pãrinţilor sau al unuia dintre pãrinţi, al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflate în termen de valabilitate, în original;

3) hotararea judecatoreasca ramasa definitivă si irevocabilă în cazul în care minorul a fost incredinţat unuia dintre parinti, in original;

4) hotararea judecatoreasca ramasa definitiva si irevocabila prin care instanţa a suplinit acordul celuilalt părinte, in original;

 

5) actul de deces, al unuia din parinti, acolo unde este cazul, pentru cererile formulate de părintele supravieţuitor ori pentru cele formulate de persoana împuternicită, in original;

6) procura specială sau declaraţia privind acordul celuilat părinte, în original, dată în ţară la notarul public, iar în străinătate la ambasadele/consulatele României sau dată in fata autorităţilor străine, apostilată potrivit Convenţiei de la Haga sau supralegalizată şi tradusă la traducător autorizat;

7) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu temporar (96 lei costul paşaportului , se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

8.) paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor, prezenta minorului nu este obligatorie, părinţii sau reprezentanţii legali pot prezenta 2 fotografii color identice ale minorului cu dimensiunile 3,5cm x 4,5 cm

– documentele se depun de catre parinti/parinte/reprezentant legal/persoana imputernicita;

– cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

2.2.2. Documente necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar pentru minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

1) cartea de identitate sau, dupã caz, cartea de identitate provizorie a minorului, aflate în termen de valabilitate, în original; cartea de identitate provizorie, precum şi cartea de identitate model nou (fară prenumele parintilor) trebuie însoţite de certificatul de nastere, în original;

2) declaratii de acord ale parintilor/parintelui/ reprezentantului legal,( pentru minorii casatoriti in conditiile legii, nu mai sunt necesare aceste declaratii);

3) documentul de identitate al reprezentantului legal sau, dupã caz, al persoanei împuternicite, aflat în termen de valabilitate, în original;

3) chitanta reprezentând costul paşaportului simplu temporar (96 lei costul paşaportului , se achită la Trezorerie, Posta Romana, virament bancar);

4) paşaportul anterior al minorului, dacã acesta existã.

NOTĂ:

– la depunerea documentelor este obligatorie prezenţa solicitantului;

 

– cererea se emite automat, la ghiseu, odata cu depunerea documentelor;

3. PAŞAPORT SIMPLU ELECTRONIC/TEMPORAR CU MENTIONAREA STATULUI DE DOMICILIU

Cererile pentru eliberarea unui paşaport simplu electronic ori a unui paşaport simplu temporar cu menţionarea ţării de domiciliu trebuie însoţite de următoarele documente:

a) paşaportul anterior, dacă acesta există;

b) dovada achitării taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, completate pe numele titularului;

c) certificatele de stare civilă, în original;

d) două fotografii color identice ale titularului, având dimensiunile 3,5 x 4,5 cm;

e) documente eliberate de autorităţile statului de domiciliu, în original, împreună cu traducerea în limba românã, după caz, din care să rezulte una dintre următoarele situaţii:

1) – a dobândit un drept de şedere pentru o perioadă de cel puţin un an sau, după caz, i s-a prelungit succesiv dreptul de şedere, în decurs de un an, pe teritoriul statului respectiv;

2) – a dobândit un drept de şedere pe teritoriul statului respectiv, în scopul reunificării familiale cu o persoană care domiciliază pe teritoriul acelui stat;

3) – a dobândit un drept de lungã şedere sau, dupã caz, un drept de şedere permanentă pe teritoriul statului respectiv;

4) – a dobândit şi cetăţenia statului respectiv;

5) – a dobândit un drept de muncă ori este înscris într-o instituţie privată sau publică cu scopul principal de a urma studii, inclusiv de formare profesională;

6) – a dobândit un certificat de înregistrare sau document care atestă rezidenţa într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European.

NOTĂ:

– În cazul în care există diferenţe între numele şi prenumele înscrise în documentele prezentate şi cele solicitate a fi înscrise în paşaportul simplu electronic sau paşaportul simplu temporar, cu menţionarea statului de domiciliu, ca urmare a schimbării numelui sau prenumelui intervenite în străinãtate, cererea poate fi acceptată numai după înscrierea menţiunii privitoare la această schimbare pe actul de stare civilă, potrivit prevederilor Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă cu modificările şi completările ulterioare;

 

– Domiciliul cetăţeanului român minor se stabileşte de drept, în condiţiile legii, în statul în care au domiciliul ambii părinţi, părintele supravieţuitor, părintele căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă ori reprezentantul legal. În situaţia în care părinţii nu au acelaşi domiciliu, domiciliul minorului este cel stabilit de comun acord de aceştia sau, în situaţia în care există neînţelegeri între părinţi, de instanţa de judecată.